facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 02.04.2019

Starosta obce v  súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov                                              

z v o l á v a

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2019 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č. 10,11,12,13,14,/2019 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.01.2019.
 5. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2,3/2019– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2019“ prevedené starostom obce
 7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obce Muránska Lehota za rok 2018
 8. Prerokovanie projektu  „Komunikácia na cintorín“
 9. Zmena projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
 10. Rôzne
 11. Záver
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (76.7%)
Nie (10%)

Návštevnosť