facebook

Aktuality

Ochrana úrody

 02.07.2019

Zber úrody a ochrana pred požiarmi

     Letný čas si väčšina z nás spája s oddychom, dovolenkou a slnkom. Je to aj čas zvýšenej aktivity poľnohospodárov pri zbere a naskladňovaní úrody, ktorú dopestovali. Nie vždy sa to všetko podarí bez problémov. Niekedy ich sužujú suchá, inokedy dažde, záplavy a určite medzi negatívne faktory patria aj požiare.

    Najčastejšie vznikajú požiare najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými kvapalinami, od poškodenej žatevnej techniky, trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky a od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení.

     V roku 2018 vzniklo na území okresu Revúca spolu 97 požiarov s celkovou priamou škodou 52 800 €. Pri týchto požiaroch boli tri osoby zranené. Z celkového počtu požiarov vznikli 2 v odvetví poľnohospodárstva s priamou škodou 2 530 €. Z toho 18 požiarov s priamou škodou 500 € z celkového množstva požiarov bolo spôsobených vypaľovaním suchých trávnatých porastov, takže aj napriek neustálemu upozorňovaniu  je nedovolené vypaľovanie suchých trávnatých porastov a kríkov najčastejšou príčinou vzniku požiarov.

     Pre právnické osoby a samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sa zberom úrody a poľnohospodárskou činnosťou zaoberajú platia najmä tieto predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi: zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii a tuhými horľavými látkami. Tieto predpisy musia podrobne poznať a pri výkone zberových a žatevných prác aj dodržiavať.

     V krátkosti okresné riaditeľstvo upozorňuje na povinnosti aj ostatných občanov, ktorí uvedené práce vykonávajú v menšej miere, pri ich vykonávaní im taktiež hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu traktorov, mláťačiek a rôznych zberačiek. Pri kontrole je potrebné zamerať sa hlavne na palivový systém, jeho tesnosť a čistotu. Na elektroinštalácii kontrolovať najmä akumulátor, alternátor, štartér a stav izolácie káblov.

     Dôležitá je kontrola tesnosti výfukového potrubia a čistota motora. Pri sušení sena, zvážaní, skladovaní a pri žatevných prácach dodržiavať zákazy fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pri ukladaní sena a slamy do rôznych skladov prípadne povalových priestorov dbať, aby v uvedených priestoroch bol vyhovujúci stav elektroinštalácie. Ďalej je potrebné dodržiavať zákaz skladovania horľavých kvapalín a plynov v blízkosti uskladnenia sena a slamy. Pri skladovaní sena kontrolovať, aby bolo dostatočne suché a nedošlo k jeho samovznieteniu. Na miestach stohovania slamy a sena zabezpečiť minimálne 500 l vody, najlepšie v sudoch  alebo iných nádobách. K dispozícii je potrebné mať aj vedrá, prípadne aj iné vecné prostriedky na hasenie požiarov. Dôležité je tiež zabezpečiť dodržanie bezpečných vzdialeností pokosenej slamy, alebo obilia, prípadne stohu od železničnej trati, t.j. min. 30 m od krajnej koľaje. Tiež je potrebné skontrolovať či deti hrajúce sa v blízkosti stohov a poľnohospodárskych objektov (senníkov atď.) nemajú zápalky,  zapaľovače.

     Ak dôjde k vzniku požiaru je potrebné snažiť sa uhasiť ho už v zárodku. Ak sa to nepodarí okamžite treba privolať hasičskú jednotku  – na známe linky tiesňového volania  150 alebo 112.

     V záujme nás všetkých chráňme úrodu i našu prírodu pred požiarmi, majme na mysli životy a zdravie ľudí. Nespôsobujme svojou  ľahostajnosťou a nepatrnosťou zbytočné škody!

                                                                                                        

Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Revúcej

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (60.1%)
Nie (38.1%)

Návštevnosť