facebook

Aktuality

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 05.11.2019

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019
Vyhlásené: 5. 11. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019
Obsah dokumentuje právne záväzný.
351
R OZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
zo 4.novembra2019
o vyhlásení voliebdoNárodnejrady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89ods. 2písm.d) ÚstavySlovenskejrepublikya § 20 a § 56 ods. 1zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmenea doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby doNárodnej rady Slovenskej republiky a
u r ču jem
1. deň ichkonaniana sobotu 29.februára2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostído29.novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií,okrskových volebných komisiía okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára2020a lehotu na ich prvé zasadanie do 22.januára2020.
Andrej Dankov.r.
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 351/2019 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky,správca obsahu a prevádzkovateľ právnehoa informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.skje
Ministerstvo spravodlivosti Slovenske jrepubliky,Župné námestie 13,813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131,e-mail:helpdesk@slov-lex.sk.
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť