facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 20.11.2020

POZVÁNKA

pozývam Vás na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2020 na Obecnom úrade v Muránskej Lehote o 16.00 hod.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  12. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č.77,78,79,80 /2020 z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.08.2020
 5. Odpredaj obecných pozemkov
 6. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2019
 7. Návrh - VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh – ústredná inventarizačná komisia na vykonanie dokladovej   inventarizácie k 31.12.2020
 9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020– zmena „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2020“ prevedená starostom obce
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                           Miloslav Marčák

                                                                              starosta obce
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť