facebook

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 17.06.2022

Starosta obce oznamuje občanom , že dňa 22.06.2022 o 16:00 hod sa uskutoční 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Lehote na obecnom úrade.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola Uznesení č.125,126,127,128,129/2022 z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.03.2022
 5. Záverečný účet obce za rok 2021 +  Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k záverečnému účtu za rok 2021
 6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2022
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda na území Obce Muránska Lehota
 8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách na udržanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Muránska Lehota
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Muránska Lehota
 11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a spôsob číslovania stavieb na území obce Muránska Lehota
 12. Rozpočtové opatrenia č. 2,3/2022– zmeny „Rozpočtu Obce Muránska Lehota na rok 2022“ prevedené starostom obce
 13. Rôzne
 14. Záver

                                                                           Miloslav Marčák

                                                                              starosta obce

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť