facebook

Samospráva

Orgány obce Muránska Lehota

Starosta obce: Miloslav Marčák

Zástupca starostu obce:  Peter Dacho

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Peter Dacho
  2. Jaroslav Laboš
  3. Miloš Senko
  4. Jaroslav Švonavec
  5. Tibor Vavrek

Zamestnanci Obecného úradu : Mgr. Iveta Tomiová 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Piatko

Informácie o kompetenciách :
Obec Muránska Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Muránska Lehota spravuje: 

  1. Obecný úrad
  2. Obecný cintorín

Stavebný úrad pre Obec Muránska Lehota je zriadený v priestoroch Mestského úradu v Revúcej.
Adresa:   
Šafárikova 1
Kancelária č. 4

Zamestnanci stavebného úradu :  

  1. Ing. Mariana Poprocká, telefón: 058/2851552


SAMOSPRÁVA:
Obec Muránska Lehota je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Muránska Lehota je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, a to: Muránska Lehota.

Zmeny územia obce Muránska Lehota možno vykonať len v súlade s ustanovením § 2 odsek 3 a 4 a ustanovenia § 2a
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Obec Muránska Lehota je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Muránska Lehota hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:
Orgánmi obce Muránska Lehota sú: Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Lehota a starosta obce Muránska Lehota. Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Lehota zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO MURÁNSKA LEHOTA
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Muránska Lehota zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Muránska Lehota na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Lehota má 5 poslancov.

STAROSTA OBCE: Miloslav Marčák
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

ZÁSTUPCA STAROSTU: Peter Dacho
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE: Ing. Ján Piatko
Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote zriadilo na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018 tieto stále komisie:

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Lehota
- Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa platných miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Každá komisia má predsedu a podpredsedu komisie. Predsedu a podpredsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

OBECNÝ ÚRAD: Obecný úrad Muránska Lehota
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva je podateľňou a výpravňou písomnosti obce, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi starosta.

Zamestnanci obce:
Mgr. Iveta Tomiová, administratívny pracovník, úväzok: 37,5 hod./týždeň

Právomoci a kompetencie
Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce
Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Muránska Lehota“.

Financovanie
Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Lehote. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Muránskej Lehote.

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť