facebook

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Na základe tejto dohody sa obec Muránska Lehota zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2020/2021 je počet týchto žiakov: 1 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
100.00 €
Produkt: Výhoda so zľavou vo výške 3% z Cenníka elektriny pre malé podniky podľa dohodnutej sadzby. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 59 Odb.: Jaroslava Vašutová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
2.1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa. 2.2. Miesto plnenia: Muránska Lehota 2.3. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v Zmluve. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: OLESTA spol. s r.o.
15004.94 €
1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru na stavbe: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota“ 2. Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, je určená na základe stavebných úprav, vydaným príslušným stavebným úradom a výkazom-výmer vydaným projektom. 3. Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne mandatárovi dojednané spolupôsobenie. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Bartošík
1.00 €
Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2020 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov vo výške a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu, a to výlučne v rozsahu jeho oprávnených výdavkov vymedzených v tejto Zmluve: Názov projektu:Zveľadenie obce, Oprávnené výdavky: zámková dlažba, lavičky, stôl Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
V zmysle tejto dohody dlžník v y h l a s u j e, ž e o d o v z d a l veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú v (platobné miesto) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
88615.40 €
1.1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa uvedených v Článku II. tejto zmluvy. 1.2. Záložca je výhradným veriteľom súčasnej a budúcej pohľadávky z účtu číslo SK86 3000 0000 0000 0029 5443 (ďalej len „účet“), ktorého je majiteľom a ktorý je vedený u záložného veriteľa a poddlžníka v jednej osobe v zmysle Zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa 04.07.2018 v znení prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“). Predmetom záložného práva podľa tejto zmluvy je akákoľvek súčasná a budúca pohľadávka záložcu vyplývajúca zo Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „založená pohľadávka“). Záložné právo sa vzťahuje aj na úroky a ostatné príslušenstvo založenej pohľadávky. V prospech tohto účtu poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30 794 323 nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130059 zo dňa 05.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2019 na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektu záložcu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota“ do výšky 88 615,40 Eur. (ďalej len „projekt“) 1.3. Záložca dáva touto zmluvou do zálohu svoju pohľadávku voči poddlžníkovi, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v Článku II. tejto zmluvy a zriaďuje týmto záložné právo v prospech záložného veriteľa. Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma. 1.4. Záložca vyhlasuje, že na založenej pohľadávke neviaznu záložné práva iných záložných veriteľov a nevzťahujú sa na ňu ani iné práva tretích osôb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
88615.40 €
Na základe žiadosti klienta zo dňa 05.05.2020 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 88 615,40 Eur (slovom osemdesiatosemtisícšesť stopätnásť eur a štyridsať centov), pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom, na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
88615.40 €
Na základe Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 18.02.2020 medzi: - predávajúcim Ing. Rastislav Hanuštiak, IČO 41 888 685 a - kupujúcim fi OLESTA spol. s r.o., Revúčka 152, 050 01 Revúca, IČO 52 797 805 vstupuje kupujúci do všetkých práv a povinnosti predávajúceho ako dodávateľa na uskutočnenie Zmluvy o dielo s objednávateľom: Obec Muránska Lehota na predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota“ Na základe uvedených skutočnosti sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v časti identifikačné údaje dodávateľa: Článok I ZMLUVNÉ STRANY nasledovne: 3. Názov: OLESTA spol. s r.o. Sídlo: Revúčka 152, 050 01 Revúca Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Hanuštiak, konateľ Zapísaná v: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 37819/S IČO: 52 797 805 DIČ: 2121143354 IČ DPH: nie je platcom DPH Bankové spojenie: VÚB, a.s. Revúca Číslo účtu: 4230042458/0200 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: a) zmluvných: Ing. Rastislav Hanuštiak b) technických: Ing. Rastislav Hanuštiak Číslo telefónu: +421 905 555 819 Číslo faxu: Email: rastoh@hotmial.com Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
0.00 €
Služby v ochrane pred požiarmi Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Pavol Zapletal- P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi
22.00 €
Úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.20 €
Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2, podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
6835.88 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“) a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1726.20 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
doménové a webhostingové služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
Príloha č. 1 plní funkicu Dodatku k zmluve č.SGE1009201504 a nahrádza v celom rozsahu doterajšľie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
39.00 €
Na základe dohody zmluvných strán sa dopĺňajú nasledovné body: 1. Na základe dohody zmluvných strán spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. upravuje cenu za poskytnuté služby od 1.1.2020 viď. Príloha č.1 k tohto dodatku . 2. Reklamácia poškodených nádob musí byť uskutočnená do 24 hodín od zberu. V prípade, že škodu nespôsobil poskytovateľ pri vykonávaní služby, na financovaní novej nádoby sa spoločne podieľa poskytovateľ aj objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať minimálne 50% nákupnej ceny nádoby + DPH. 3. Pre zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej manipulácie sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť pevný podklad pod nádoby/kontajnery bez prevýšenia (asfalt, betón). V prípade evidentného poškodenia nádoby/kontajnera z dôvodu nerovného (nespevneného) povrchu hradí plnú sumu novej nádoby objednávateľ. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí plynulú priechodnosť a prejazdnosť pre zberovú techniku pri zbere nádob ZKO, ako aj pri vývoze veľkokapacitného kontajnera VOK, VKK. Tiež poskytne plnú súčinnosť zhotoviteľovi pri zbere ZKO, VOK a VKK a to hlavne tým, že v sťažených podmienkach zabezpečí odpratanie snehu a ľadu z cestných komunikácií, ako aj posyp komunikácií - tak aby zhotoviteľ bol schopný vykonať zber v obci bez hrozby poškodenia svojho majetku alebo majetku tretích osôb, ako aj bez ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov aj obyvateľov. V cene vývozu veľkokapacitného kontajnera je zahrnutá manipulácia pri nakládke alebo vykládke, čo predstavuje 20 minút. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí plynulú prejazdnosť a priechodnosť zberovej techniky a vznikne prestoj z dôvodu nezjazdnej cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky, tak sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí sumu prestoja za každú minútu 1 EUR bez DPH. Objednávateľ zabezpečí vyprostenie techniky a spôsobené škody, ktoré vzniknú pri výkone činnosti uhradí na svoje náklady. Podkladom na fakturáciu budú údaje z GPS zberovej techniky. 5. U skla je maximálna povolená hmotnosť v 1100 l kontajneri 250 kg. V prípade prekročenia tejto hmotnosti a poškodenia nádoby si hradí plnú sumu nového kontajnera objednávateľ. 6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby VOK (resp. VKK) bol naplnený tak, že ho bude možné zaplachtovať – objem v m3 týchto kontajnerov nesmie byť prekročený. V prípade preplnenia a nutnosti odobrať časť odpadu (znížiť objem) bude poskytovateľ fakturovať prestoj za každú minútu 1 EUR bez DPH. 7. V prípade požiadavky objednávateľa vykonať váženie vozidiel, poskytovateľ je oprávnený fakturovať za stratu času 1 EUR / min. a minimálne 15 minút. Tolerovaná odchýlka zistenej hmotnosti oproti hmotnosti odmeranej na skládke odpadu je +/- 10%. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi platný certifikát o overení váhy. 8. Dopĺňa sa cena za zber, vývoz a zhodnotenie nebezpečného odpadu. Jednotlivé položky sú uvedené v prílohe č.1 9. V prípade zberu nekompletného elektro odpadu je poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi 15 EUR/ t za manipuláciu pri dotrieďovaní, 15 EUR/ t za odvoz objemného odpadu vytriedeného z elektro odpadu a zneškodnenie objemného odpadu na skládke odpadov z neúplného elektro odpadu za cenu uvedenú v prílohe č. 1 tohto dodatku. 10. V prípade požiadavky objednávateľa o dodanie čiernych vriec na zmesový komunálny odpad je cena za 1 ks čierneho vreca 0,25 EUR bez DPH. 11. V prípade požiadavky objednávateľa o dodanie žltých vriec na plasty nad rámec vriec poskytovaných OZV a pri reálnom zbere je cena za 1 ks žltého vreca 0,25 EUR bez DPH.12. V prípade požiadavky objednávateľa o zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu sú uvedené jednotlivé ceny v prílohe č.1 13. Nájomca je povinný starať sa o prenajaté nádoby/kontajnery, chrániť ich pred vandalizmom, živelnou pohromou a neoprávnenou manipuláciou. 14. Ceny pre mimoriadny vývoz separovaných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu sú uvedené v prílohe č.1 15. Poskytovateľ je oprávnený ročne navýšiť ceny za poskytované služby o výšku percentuálneho navýšenia minimálnej mzdy stanovenej nariadením vlády Slovenskej Republiky. Najskôr však o 6 mesiacov od dátumu účinnosti tejto zmluvy. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
ČL. 2 PREDMET AÚČEL ZMLUVY, ods. 2.1sa na základe Žiadosti ovýznamnejšiu zmenu projektu, ktorou Prijímateľ požiadal ozmenučísla bankového účtua o zmenusystému financovania,mení nasledovne:2.1Predmetom Zmluvy oposkytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv apovinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP: Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len „občan“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle čl. II. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
1. dokumentácie v oblastiach „civilnej ochrany a ochrany osobných údajov“ (v rozsahu podľa preambuly). 2. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom poskytovania odborných konzultácií ako aj vedení dokumentácie Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení v oblastiach „civilnej ochrany a ochrany osobných údajov“ rozumie postup v súlade s platnými právnymi predpismi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24.00 €
Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu: 1. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie znenie čl. V. „Cena a platobné podmienky“ bod. 1 Zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: Spolu bez DPH 77 294,08 € DPH 20% 15 458,82 € Spolu 92 752,90 € Slovom „Deväťdesiatdvatisícsedemstopäťdesiatdva eur deväťdesiat centov“ Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 2. Nahrádza Prílohu číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer)novou Prílohou číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz – výmer). 3. Nahrádza Prílohu číslo 2 - Projektová dokumentácia novou Prílohou číslo 2 - Projektová dokumentácia 4. Nahrádza Prílohu číslo 3 - Návrh technického riešenia a časový harmonogram novou Prílohou číslo 3 - Návrh technického riešenia a časový harmonogram. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
92752.90 €
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov zmluvy pri poskytnutí finančnej podpory na aktivizáciu členov Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „Partnerstva MP - ČH“) v súlade so Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015. 2. Poskytovateľ a Príjemca grantu uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len Zmluva) v rámci Výzvy č. GP-P MPCH–2019/12/1 vyhlásenej 15.4.2019 Grantového programu – „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ na nasledovné oblasti podpory: Priorita č. 1: Rozvoj cestovného ruchu Opatrenie č. 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu Špecifický cieľ 1: Rozšíriť ponuku cestovného ruchu Priorita č. 3: Obnova a rozvoj obcí Opatrenie č. 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Špecifický cieľ 3: Zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov Priorita č. 4: Rozvoj komunitných služieb Opatrenie 4.3 Zvyšovanie kvality komunitných služieb Špecifický cieľ 4: Zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov 3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí nenávratnej finančnej podpory (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Príjemcovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Číslo projektu: GP–P MPCH – 2019/12/1/05 Názov projektu: Rozvoj Obce Muránska Lehota Miesto realizácie projektu: Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
300.00 €
1.Predmetom tejto zmluvy sa rozumie: Demontáž starej strešnej krytiny. Dodávka a montáž strešnej krytiny Kingas Eco plus Pe lesklá farba RR29,oprava komínov a montáž snehových zábran na adrese Obecný úrad Muránska Lehota. 2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa objednávky a objednávateľ preberie a zaplatí všetky práce spojené s rekonštrukciou strechy, podľa predloženej cenovej ponuky č. 10NA0042 zo dňa 27.6.2019. 3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, všetky závady a nedos-tatky zistené pri preberaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 4.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne. 5.Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo v zmysle objednávky podľa bodu II./1.odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 6.Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. 7.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe objednávky za úhradu práce naviac- práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve pre riadne vyhotovenie diela podľa bodu II./1. 8.Pre riešenie všetkých sporov je dohodnuté miesto plnenia Obecný úrad Muránska Lehota. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: BaM Stolárstvo - Ján Berzéty
11054.27 €
predaj parcely registra "E" 405/2 TTP Odb.: Peter Dacho
Dod.: Obec Muránska Lehota
498.18 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Účelom dohody je úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
319.26 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
420.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 134 Odb.: Jana Marčáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.20 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Vytvorenie detského kútika v oddychovej zóne, Oprávnené výdavky k projektu: Kúpa hojdačiek, pieskovisko Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1300.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“) a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1596.30 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Biznis kampaň- Telefonovanie - ISDN Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.28 €
Účelom dohody je úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
638.52 €
poskytovanie verejných služieb - balík služieb (Mágio Internet) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.89 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím PSVR , v rámci implementácie NP „Podpora zamestnávania UoZ pro-stredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4“ a zverejnenej dňa 12.12.2018, me-ní a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 18/30/52A/1000/ŠR na č. 18/30/52A/1000/NP PZ VA-OTP-4. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím PSVR , v rámci implementácie NP „Podpora zamestnávania UoZ pro-stredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4“ a zverejnenej dňa 12.12.2018, me-ní a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 18/30/52A/817/ŠR na č. 18/30/52A/817/NP PZ VA-OTP-4. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
kúpa parcely registra C 313/2 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dacho,Senková,Tomiová,Senko,Húsková
61.20 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 228 Odb.: Ladislav Marčák
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Úprava cien za poskytnuté služby od 1.1.2019 z dôvodu preukázateľného zvyšovania cien mimimálnej mzdy od 1.1.2019 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenj ŽoNFP. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.56 €
čelom dohody je úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1200.48 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 229 Odb.: Anna Kromková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Príloha č. 1 plní funckiu k Dodatku k zmluve č. SGE1009201504 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
88615.40 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Predmetom tejto zmluvy sa rozumie: Demontáž starej strešnej krytiny po snehové zábrany. Dodávka a montáž strešnej krytiny Trapéz T50 Pe lesklá farba RR29,oprava poškodeného krovu, náter ostávajúcej spodnej časti strešnej krytiny včetne snehových zábran na adrese kultúrny dom Muránska Lehota. 2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa objednávky a objednávateľ preberie a zaplatí všetky práce spojené s rekonštrukciou strechy, podľa predloženej cenovej ponuky č. 10NA0055 zo dňa 6.8.2018. 3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, všetky závady a nedos-tatky zistené pri preberaní diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 4.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne. 5.Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo v zmysle objednávky podľa bodu II./1.odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 6.Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. 7.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe objednávky za úhradu práce naviac- práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve pre riadne vyhotovenie diela podľa bodu II./1. 8.Pre riešenie všetkých sporov je dohodnuté miesto plnenia Obecný úrad Muránska Lehota. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: BaM Stolárstvo - Ján Berzéty
7383.89 €
Účelom dohody je úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
300.12 €
1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru na stavbe: „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota“ 2. Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, je určená na základe stavebných úprav, vydaným príslušným stavebným úradom a výkazom-výmer vydaným projektom. 3. Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne mandatárovi dojednané spolupôsobenie. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Bartošík
1.00 €
1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie“ v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 29.06.2018], ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej lej „Dielo“). 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
15589.73 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Jozef Nosáľ NCRC
180.00 €
V zmysle tejto dohody dlžník v y h l a s u j e, ž e o d o v z d a l veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú v (platobné miesto) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
60493.12 €
1.1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa uvedených v Článku II. tejto zmluvy. 1.2. Záložca je výhradným veriteľom súčasnej a budúcej pohľadávky z účtu číslo SK86 3000 0000 0000 0029 5443 (ďalej len „účet“), ktorého je majiteľom a ktorý je vedený u záložného veriteľa a poddlžníka v jednej osobe v zmysle Zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa 04.07.2018 v znení prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“). Predmetom záložného práva podľa tejto zmluvy je akákoľvek súčasná a budúca pohľadávka záložcu vyplývajúca zo Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „založená pohľadávka“). Záložné právo sa vzťahuje aj na úroky a ostatné príslušenstvo založenej pohľadávky. V prospech tohto účtu poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130115 zo dňa 12.04.2018, na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov Európskej Únie, na financovanie oprávnených výdavkov projektu záložcu s názvom „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v Obci Muránska Lehota“ (ďalej len „projekt“), do výšky 60 493,12 Eur (slovom: šesť desiattisícštyristodeväťdesiattri eur a dvanásť centov). 1.3. Záložca dáva touto zmluvou do zálohu svoju pohľadávku voči poddlžníkovi, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v článku II. tejto zmluvy a zriaďuje týmto záložné právo v prospech záložného veriteľa. Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma. 1.4. Záložca vyhlasuje, že na založenej pohľadávke neviaznu záložné práva iných záložných veriteľov a nevzťahujú sa na ňu ani iné práva tretích osôb. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
60493.12 €
Na základe žiadosti klienta zo dňa 09.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 60493,12 Eur, pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1 tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje , že úver úver použije dohodnutým spôsobom, na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
60493.12 €
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2100.00 €
Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojej činnosti nakladá s osobnými údajmi v zmysle Nariadenia Európskeho parlametu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľmon pohbe takýchto údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva tieto osobné údaje vo vlastnom mene. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
Úprava pôvdnej Zmluvy uzavretej 30.8.2017 na predmet zmluvy Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
60493.12 €
zriadenie a vedenie bežného na vyplatenie podpory pre klienta (dotačný účet) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 236 Odb.: Margita Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
e úprava prác a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosť") na účely aktivačnéh príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
60493.12 €
a) Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienov VÚB, a.s., pre depozitné produkty. b) Bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je vedený a používaný účelovo v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
Produkt "Výhodne Kombi 24" Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 47 Odb.: Mgr. Zlata Čečáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
33.20 €
Účelom dohody je úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1437.30 €
úprava ceny za poskytnuté služby od 01.01.2017 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zení do praxe. Predmetom je tiež záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účlom zabezpečí úrad. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práva a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 55 Odb.: Ján Baláž
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 54 Odb.: Ján Baláž
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 204 Odb.: Lýdia Balážiková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 203 Odb.: Lýdia Balážiková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Je úprava prác a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosť") na účely aktivačnéh príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predaj parcely registra "C" 14 zastavané plochy a nádvoria Odb.: Jaroslav Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
154.80 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 190 Odb.: Helena Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 189 Odb.: Helena Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 22 Odb.: Katarína Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
360.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 224 Odb.: Katarína Švonavcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 223 Odb.: Katarína Švonavcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva obci Muránska Lehota. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve. 3.3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné. 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
98450.40 €
Biznis ISDN Uni 200 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 166 Odb.: Lýdia Balážiková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 235 Odb.: Milan Dacho
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie prác:"Prístupová cesta Muránska Lehota (Vetva A + B)" v rozsahu rozpočtu Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len "Dielo") Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
31762.40 €
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov zmluvy pri poskytnutí finančnej podpory na aktivizáciu členov Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „Partnerstva MP - ČH“) v súlade so Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015. 2. Poskytovateľ a Príjemca grantu uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len Zmluva) v rámci Výzvy č. GP-P MPCH–2017/10/1 vyhlásenej 7.6.2017 Grantového programu – „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ na nasledovné oblasti podpory: Priorita č. 1: Rozvoj cestovného ruchu Opatrenie č. 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu Špecifický cieľ 1: Prostredníctvom vlastného Grantového programu rozšíriť ponuku v oblasti cestovného ruchu Priorita č. 3: Obnova a rozvoj obcí Opatrenie č. 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry Špecifický cieľ 3: Prostredníctvom vlastného Grantového programu zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov Priorita č. 4: Rozvoj komunitných služieb Opatrenie 4.3 Zvyšovanie kvality komunitných služieb Špecifický cieľ 4: Prostredníctvom vlastného Grantového programu zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov 3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí nenávratnej finančnej podpory (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Príjemcovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Číslo projektu: GP–P MPCH – 2017/10/1/1 Názov projektu: Obec Muránska Lehota sa propaguje Miesto realizácie projektu: Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo MP-ČH
350.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve. 3.3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné. 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Rastislav Hanuštiak
98758.14 €
Balík 1P - akccia: INT Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Predmetom Zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov (ďalej ako "VZN BBSK č. 25/2014") podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Vzdelávanie, vychovávanie a rozvíjanie telesnej kultúry detí a mládeže Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 218 Odb.: Ing. Miroslav Vavrek
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 5 Odb.: Ing. Miroslav Vavrek
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 4 Odb.: Ing. Miroslav Vavrek
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 179 Odb.: Ján Dacho
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 177 Odb.: Václav Vrbjar
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 202 Odb.: Alena Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetná "Dohoda" sa z dôvodu zmeny čísla dohody, podľa informačného systému služieb zamestnanosti a IS FRP, ktoré určujú záväzné číslovanie jednotlivých prípradov, mení z pôvodnéhočísla Dohody 03/2017/§54 - CnTP - A3 na číslo dohody 17/30/054/030 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 15 Odb.: Anna Liptáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 29 Odb.: Blažena Škerdiaková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 28 Odb.: Blažena Škerdiaková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
24.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.28 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosť") na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Účelom dohody je úprava a povinností účastníkov dohody pri poskotovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
574.92 €
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľšov pre UoZ/ZUoZ (ďalej len "finančný príspevok") Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
4824.58 €
Úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomných vzťahov zmluvných strán, pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok, sociálnej oblasti a sociálneho fondu. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0.00 €
Je zapezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov za účelom ich zhodnotenia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.28 €
pluhovanie ciest v obci Muránska Lehota v zimnom období 2017 - podľa potreby objednávateľa Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štefan Senko
40.00 €
Predmetná ,,Dohoda" sa mení z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVaR a Ministerstvom PSVaR v ramci implementácie NP PZ VAOTP-2, zverejnenej dňa 29.12.2016 sa dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 2 sa mení názov dohody č. 16/30/52A/881/ŠR na č. 16/30/52A/881/NP PZ VAOTP-2 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Účelom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (ďalej len,,finančný príspevok") podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a štátneho rozpočtu (ďalej len ,,ŠR") príjemcovy príspevku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
574.92 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 227 Odb.: Júlia Fedorová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 226 Odb.: Júlia Fedorová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 225 Odb.: Júlia Fedorová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu (ďalej len "účastníci dohody") pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe u zamestnávateľa, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len "EÚ" a "ŠR") v rámci príslušného Národného projektu, pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len "absolvent školy"), u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov, pričom vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je : 33,43 % z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí, 56,58 % z Európskeho sociálneho fondu a 9,99 % zo ŠR. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu .... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 49 Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 48 Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 93 Odb.: Milan Fabo
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 92 Odb.: Milan Fabo
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok oraganizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 183 Odb.: Cecília Húsková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 107 Odb.: Ladislav Marčák
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 78 Odb.: Peter Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 77 Odb.: Peter Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 101 Odb.: Matilda Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 80 Odb.: Milan Hoďák
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosť") na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 176 Odb.: Etela Hadžegová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 175 Odb.: Etela Hadžegová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 83 Odb.: Magdaléna Valašteková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 82 Odb.: Martin Petalík
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
V zmysle článku VII. - Všeobecné a záverečné ustanovenia - ods. 1 Dohody Dohoda č._16_30_52A_881_ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrobnoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe zo dňa 28.09.2016 (ďalej len "dohod"), sda predmetná "Dohoda" mení nasledovne: V článku II. "Práva a povinnosti úradu " sa bod č. 1 mení v plnom rozsahu nasledovne: Úrad s zaväzuje: Poskytnúť právnickej osobe príspevok podľa §52a ods. 4a 5 zákona o službách zamestnanosti na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonaním dobrovoľníckej služby, najviac vo výške 836,10 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 0 €, spolu najviac vo výške 836,10 € slovom: osemstrotridsaťšesť €, 10 centov. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
836.10 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.92 €
je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (ďalej len "finančný príspevok") podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu (ďalej len "ŠR" príjemcovi príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len "dobrovoľnícka služba") a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby..... Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1463.22 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
264.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 136 Odb.: Jana Marčáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 135 Odb.: Jana Marčáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 133 Odb.: Jana Marčáková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 38 Odb.: Margita Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 37 Odb.: Margita Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 153 Odb.: Margita Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetom Zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov ( ďalej ako ,,VZN BBSK č. 25/2014´´)podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Oddychová zóna - podpora turizmu v našej obci a okolí Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1200.00 €
Príspevky na investičné životné poistenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 217 Odb.: Ladislav Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 137 Odb.: Ladislav Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 222 Odb.: Pavel Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 221 Odb.: Pavel Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 110 Odb.: Viera Oravcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 109 Odb.: Viera Oravcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 108 Odb.: Viera Oravcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí nenávratnej finančnej podpory (ďalej aj ,,NFP") zo strany Poskytovateľa Príjemcovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Číslo projektu: GP-P MPCH - 2016/9/01/1, Názov projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu ,,Ľahota" na CD nosič, Miesto realizácie projektu: Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
550.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 51 Odb.: Anna Kromková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 50 Odb.: Anna Kromková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 8 Odb.: Emília Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 7 Odb.: Emília Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 52 Odb.: Ján Hoďák
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
organizátor je povinný zapezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 1.7.2016 do 31.10.2016 pre najviac 5 UoZ, pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 106 Odb.: Želmíra Pálová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 40 Odb.: Želmíra Pálová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 39 Odb.: Želmíra Pálová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 115 Odb.: Štefan Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 116 Odb.: Štefan Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 163 Odb.: Štefan Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 196 Odb.: Rozália Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 216 Odb.: Božena Pálová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetná „ Dohoda“ sa mení z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prosriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVaR a Ministerstvom PSVaR v rámci implementácie NP PZ VAOTP zverejnenej dňa 13.11.2015 sa dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 64/§52a/2016/ŠR na č. 64/§52a/2016/NP PZ VAOTP. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 9 Odb.: Ján Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Vytvorenie webstránky Obce Muránska Lehota v rozsahu dodaných materiálov, domény, webhostingu, pravidelnej zálohy webstránky, splátka za webstránku, telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov e-mailovej schránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
84.00 €
Vytvorenie webstránky Obce Muránska Lehota v rozsahu dodaných materiálov, domény, webhostingu, pravidelnej zálohy webstránky, splátka za webstránku, telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov e-mailovej schránky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
415.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 141 Odb.: Emília Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 154 Odb.: Mária Hepková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 212 Odb.: Stanislav Šuhaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 72 Odb.: Stanislav Šuhaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 162 Odb.: Ján Fabo
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 161 Odb.: Ján Fabo
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 124 Odb.: Ján Fabo
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 98 Odb.: Eva Belánová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 99 Odb.: Eva Belánová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 58 Odb.: Želmíra Pálová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 27 Odb.: Helena Tomiová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 168 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 167 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 132 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 131 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 130 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 129 Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 86 Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 19 Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 18 Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 199 Odb.: Anton Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 198 Odb.: Anton Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 187 Odb.: Ondrej Domány
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 30 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 69 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 119 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 145 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 169 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 170 Odb.: Ľubomír Urva
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 64 Odb.: Anna Šepíková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 200 Odb.: Anna Šepíková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 121 Odb.: Ružena Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 122 Odb.: Ružena Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 121 Odb.: Ružena Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 192 Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 75 Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 74 Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 71 Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 79 Odb.: Marta Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 194 Odb.: Marta Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 205 Odb.: Marta Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 206 Odb.: Marta Vrbjarová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 89 Odb.: Anna Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 90 Odb.: Anna Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 91 Odb.: Anna Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 123 Odb.: Anna Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 193 Odb.: Anna Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 6 Odb.: Marta Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 81 Odb.: Helena Bernáthová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 195 Odb.: Helena Bernáthová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 95 Odb.: Stanislav Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 94 Odb.: Stanislav Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 63 Odb.: Helena Rusníková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 3 Odb.: Helena Rusníková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.56 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 188 Odb.: Milan Petalík
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 178 Odb.: Milan Petalík
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 209 Odb.: Margita Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 208 Odb.: Margita Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 207 Odb.: Margita Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 33 Odb.: Milan Vrbjar
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 34 Odb.: Milan Vrbjar
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 1 Odb.: Milan Vrbjar
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 211 Odb.: Jana Novotníková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 210 Odb.: Jana Novotníková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 215 Odb.: Ján Vrbjar
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 213 Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 214 Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 144 Odb.: Margita Dományová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 142 Odb.: Margita Dományová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 143 Odb.: Margita Dományová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 152 Odb.: Jolana Vavreková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 151 Odb.: Jolana Vavreková
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 61 Odb.: Pavol Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 60 Odb.: Pavol Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 36 Odb.: Pavol Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 35 Odb.: Pavol Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 31 Odb.: Mária Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 32 Odb.: Mária Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 191 Odb.: Mária Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 57 Odb.: Janka Čeryová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 159 Odb.: Janka Čeryová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 56 Odb.: Janka Čeryová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 165 Odb.: Emília Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 171 Odb.: Emília Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 172 Odb.: Emília Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 65 Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 66 Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 97 Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 84 Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 184 Odb.: Margita Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 11 Odb.: Margita Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 10 Odb.: Margita Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 164 Odb.: Jaroslav Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 197 Odb.: Renáta Švonavcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 186 Odb.: Ivan Laboš
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len "aktivačná činnosť") na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len "UoZ"). Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení odmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len "dobrovoľnícka služba") a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len "UoZ"), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnicka osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1950.96 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 13 Odb.: Zdenka Vrtišová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 68 Odb.: Marta Šutičová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 67 Odb.: Marta Šutičová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15.00 €
Cieľom podnikovej kolektívnej zmluvy je držať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0.00 €
Táto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č. 1 až č. 3 spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke zemného plynu č. 6300139229 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe u zamestnávateľa , ktorá je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci príslušného Národného projektu, pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov, pričom vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je :33,43 % z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí, 56,58 % z Európskeho sociálneho fondu a 9,99 % zo ŠR. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím PSVR, v rámci implementácie NP „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“ a zverejnenej dňa 13.11.2015, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 31/§52/2015/ŠR na názov dohody č. 31/§52/2015/NP PZ VAOTP. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní a vypracovaním súvisiacich žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a žiadosti o NFP pre projekty „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota“ a „Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota“ a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa špecifikácie a kalkulácie ceny uvedenej v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
4800.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
66.40 €
Zabezpečenie odbornej praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
4764.40 €
Balík Magio Internet - č. zmluvy 2029230937 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
19.52 €
V zmysle článku VII. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 119/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe zo dňa 23.09.2015 (ďalej len „dohoda“), sa predmetná „Dohoda“ mení a Dopĺňa nasledovne: V Článku V. „Práva a povinnosti PO/FO“ sa bod č. 2 mení v plnom rozsahu nasledovne: Zabezpečiť po dobu od 1.10.2015 do 31.3.2016 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 2 UoZ. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESK na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP „Efektívnymi službami k občanovi“ a zverejnenej dňa 7.9.2015 a na základe navýšenia rozpočtu, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 52/§52a/2015/ŠR uzatvorenej dňa 23.4.2015 na názov dohody č. 5ektívnymi službami k občanovi“ Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
511.20 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
748.80 €
Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupňu vzdelania, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia sa na trhu práce, pričom vzájomný pomer medi prostriedkami spolufinancovania je 85 % z ESF a 15 % zo ŠR. V zmysle: Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia Národného projektu Efektívnymi službami k občanovi, ITMS kód: 27110130045 Hlavnej aktivity – Poskytovanie príspevkov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
- Je úprava a povinností účastníkov zmluvy pri poskytnutí finančnej podpory na aktivizáciu členov Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „Partnerstva MP – ČH“) v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Partnerstva MP – ČH 2009 – 2015 - Poskytovateľ a Príjemca grantu uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (ďalej len Zmluva) v rámci Výzvy č. GP-P MPCH-2015/8/01 vyhlásenej 1.6.2015 Grantového programu – „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ na nasledovné oblasti podpory: Opatrenie: 1.1.2: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Podopatrenie: 1.1.2.1:Podpora doplnkových aktivít v cestovnom ruchu Oprávnené aktivity : Rozvoj kultúrnych aktivít - Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjemcom pri poskytnutí nenávratnej finančnej podpory (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Príjemcovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Číslo projektu: GP-P MPCH – 2015/8/01/04 Názov projektu: Vytvorenie rovnošaty obecného spevokolu – Ľahota Miesto realizácie projektu: Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
450.00 €
je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.(ďalej len „zákon“) a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP, v súlade s § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v rozsahu potrebnom na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, predovšetkým údaje o dni, od ktorého je fyzická osoba oprávnená dosahovať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. deň vzniku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona a údaje o dni, od ktorého už nie je oprávnená tieto príjmy dosahovať, t. j. deň zániku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Overenie účtovníctva rok 2014 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
240.00 €
Je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2015 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Vzdelávanie, vychovávanie a rozvíjanie telesnej kultúry detí a mládeže Oprávnené výdavky k projektu: materiálno – technické vybavenie pre športovú činnosť- rotoped K-Maser, rotoped HF-Progres1, eliptický trenažér HF trainer, multi Gym fitness, mini Stepper, šikmá lavička – 2ks, medicinbal Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1200.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 227 Odb.: Iveta Jurášková
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 226 Odb.: Iveta Jurášková
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 225 Odb.: Iveta Jurášková
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
35.76 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Anna Kromková, Peter Švonavec,
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1363.20 €
Zabezpečenie praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe, pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. Absolventom školy je uchádzač o zamestnanie, podľa§8 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 78 Odb.: Peter Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 77 Odb.: Peter Gabaj
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
prava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Anna Kromková
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP – SR 5 mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 33/§52a/2014/ŠR uzatvorenej dňa 29.09.2014 na názov dohody č. 33/§52a/2014/NP VAOTP - 5 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
V zmysle článku VII. – Záverečné ustanovenia ods. 2 dohody č. 8/§10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 14.5.2014 sa predmetná dohoda mení a dopĺňa nasledovne: viď Príloha scan Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Overenie účtovníctva rok 2013 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
240.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 222 Odb.: Pavel Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 221 Odb.: Pavel Senko
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 118 Odb.: Stanislav Hoďák
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 117 Odb.: Stanislav Hoďák
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 234 Odb.: Jolana Švonavcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2014/2015. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
70.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
489.60 €
Je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2014 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN č. 19/2012 podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Organizovať spoločenský život seniorov a udržiavať fyzické zdatnosti seniorov a pohybom v prírode prispievať k upevňovaniu zdravia a zdravému životnému štýlu. Oprávnené výdavky k projektu: doprava účastníkov, doprava materiálu, propagačné materiály – pozvánky, buletíny, účastnícke listy, propagácia, ubytovanie, honorár hudobníkovi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
Predmetná „DOHODA“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP – 4 a zverejnenej dňa 07.07.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 20/§50j/NS na názov dohody č. 20/§50j/NS/2014/NP VAOTP SR -4. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
3157.80 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Anna Švonavcová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
3157.80 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
33.60 €
Zabezpečenie odbornej praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 ods. 3 písm. b) bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob/ miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. hrobu 160 Odb.: Etela Hadžegová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
1. Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, b) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (register „C“ a „E“), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícií, a to z katastrálneho územia Muránska Lehota. 2. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje podľa ods. 1 písm. a) a b) vo výmennom formáte (na počítačových médiách dodaných odberateľom alebo elektronickou poštou) po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vždy po obdržaní úhrady faktúry za prípravu údajov na účet v Štátnej pokladnici. Údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 30.6.2014 a k 31.12.2014. K poskytnutým údajom uvedie dodávateľ dátum ich aktuálnosti. 3. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 písm. b) bod 4 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Anna Kederová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Stanislav Nikitinskij
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Zabezpečenie odbornej praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 zákona č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Pavel Vašut
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Zabezpečenie odbornej praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Marián Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Marián Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Antónia Meriačová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Ukončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou č. 11 zo dňa 31.05.2005 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností k 30.09.2013 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Správa katastra Banská Bystrica
0.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
31.50 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Magdaléna Fabová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Margita Dományová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Margita Dományová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Mária Labošová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
predaj pozemku Odb.: Ondrej Domány
Dod.: Obec Muránska Lehota
483.75 €
Udelenie licencie – súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 písm. g) a h) Autorského zákona nižšie uvedeným spôsobom: Kult.- spoločenské podujatie so zmiešanou hud. produkciou bez vstupného Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SOZA
80.40 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 zákona č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Lenka Hoďáková, Martin Petalík, Peter Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
12603.36 €
overenie účtovníctva rok 2012 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
200.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 zákona č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Eva Kováčová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Žiadateľovi z prastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN č. 19/2012 a to za účelom podporenia projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: 560. Výročie prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota Oprávnené výdavky k projektu: výdavky spojené s propagáciou podujatia, upomienkové predmety Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Vladimír Laboš
Dod.: Obec Muránska Lehota
7.00 €
zabezpečenie praxe Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján Bábeľa
57.15 €
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 zákona č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
a) záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve b) v prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového zariadenia Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania c) záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve d) záväzok Účastníka platiť riadne a včas cenu za zradenie a používanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy Zvýhodnená cena akciového zariadenia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
4.90 €
a) záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve b) v prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového zariadenia Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania c) záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve d) záväzok Účastníka platiť riadne a včas cenu za zradenie a používanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy Zvýhodnená cena akciového zariadenia Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Dohoda sa súčasne uzatvára za účelom splnenia podmienky § 12 zákona č. 599/2003 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi na poskytovanie aktivačného príspevku občanovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi a ktorému sú respektíve s ním spoločne posudzovaným osobám poskytované dávky a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Na základe Dodatku č. 1, Čl. VII. Odplata bod 11. ku Rámcovej zmluve o dielo 12/2001, sa mení jednotková cena za vykonané služby od 01.01.2013. Ceny za vykonané služby sú v aktuálnej prílohe tohto Dodatku č. 3 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Jolana Vavreková
Dod.: Obec Muránska Lehota
10.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Pavel Vašut
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Peter Švonavec
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Výstavba autobusovej zastávky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Václav Fabo - ASO
1490.00 €
Výstavba autobusovej zastávky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Václav Fabo - ASO
3320.00 €
overenie účtovníctva rok 2011 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
200.00 €
Vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Emília Petalíková, Ján Švonavec ,Anna Švonavcová, Martin Petalík, Pavel Vašut, Peter Švonavec, Katarína Gabajová
Dod.: Obec Muránska Lehota
0.00 €
Nákup pozemkov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Margaréta Labošová
223.04 €
Nákup miešačky Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Miloš Senko
250.00 €
Prepožičanie miesta na hrob v obci Muránska Lehota Odb.: Ľuboslav Kubasko
Dod.: Obec Muránska Lehota
7.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?
Áno (60.1%)
Nie (38.1%)

Návštevnosť