facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 407)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML-3-005/2021 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-26/2021 predaj parcely registra "C" 424/14 zastavané plochy Odb.: PaedDr. Pavol Bernáth
Dod.: Obec Muránska Lehota
159 €
OcÚML-25-002/2021 Poskytovanie služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-25-001/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚ-25/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-23/2021 Spracovanie podkladov a príprava Žiadosti o platbu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
600 €
OcÚML-12/2021 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
0 €
OcÚML-4/2021 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 158, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357 Odb.: Eva Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10 €
OcÚML-31-020/2020 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-117/2020 Predmetom dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktiačnej činností a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-112/2020 Úrazové poistenie úchadzačov o zamestanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
36 €
OcÚML-111/2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1035.72 €
OcÚML-109/2020 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 237, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357. 2. Presné označenie miesta na hrob (miesta na urnu) na pohrebisku zabezpečí správca pohrebiska pomocou knihy „Evidencia pohrebných miest“, v ktorej okrem osobných údajov občana sa uvedie aj doba na akú sa miesto na hrob (miesto na urnu) prepožičiava. 3. Občanovi na základe tejto zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na hrob (miesta na urnu) a po jeho smrti prechádza na osoby jemu blízke. 4. Občan sa zaväzuje prepožičané miesto na hrob (miesto na urnu) na svoje náklady udržiavať a po jeho smrti táto povinnosť prechádza na osoby jemu blízke, na ktoré prejde právo na užívanie miesta hrobu (miesta na urnu). Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚ ML-107/2020 Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2021. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-103/2020 1. Účastníci dohody sa v súlade s článkom VI. bod 2 dohody dohodli na zmene znenia dohody, a to v nasledovnom rozsahu: V článku IV sa bod 2. ruší a nahrádza novým znením bodu: 2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.05.2019 do 31.12.2020 pre najviac 5 UoZ, pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne. Miesto výkonu aktivačnej činnosti: katastrálne územie obce Muránska Lehota Druh aktivačnej činnosti: A – menšie obecné služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-100/2020 1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len „občan“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle čl. II. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-94/2020 Na základe tejto dohody sa obec Muránska Lehota zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2020/2021 je počet týchto žiakov: 1 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
100 €
OcÚML-91/2020 Produkt: Výhoda so zľavou vo výške 3% z Cenníka elektriny pre malé podniky podľa dohodnutej sadzby. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
OcÚML-81/2020 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 59 Odb.: Jaroslava Vašutová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚML-80/2020 2.1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa. 2.2. Miesto plnenia: Muránska Lehota 2.3. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v Zmluve. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: OLESTA spol. s r.o.
15004.94 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť