facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 403)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML-26/2021 predaj parcely registra "C" 424/14 zastavané plochy Odb.: PaedDr. Pavol Bernáth
Dod.: Obec Muránska Lehota
159 €
OcÚML-23/2021 Spracovanie podkladov a príprava Žiadosti o platbu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
600 €
OcÚML-12/2021 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
0 €
OcÚML-4/2021 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 158, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357 Odb.: Eva Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10 €
OcÚML-31-020/2020 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-117/2020 Predmetom dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktiačnej činností a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-112/2020 Úrazové poistenie úchadzačov o zamestanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
36 €
OcÚML-111/2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1035.72 €
OcÚML-109/2020 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 237, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357. 2. Presné označenie miesta na hrob (miesta na urnu) na pohrebisku zabezpečí správca pohrebiska pomocou knihy „Evidencia pohrebných miest“, v ktorej okrem osobných údajov občana sa uvedie aj doba na akú sa miesto na hrob (miesto na urnu) prepožičiava. 3. Občanovi na základe tejto zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na hrob (miesta na urnu) a po jeho smrti prechádza na osoby jemu blízke. 4. Občan sa zaväzuje prepožičané miesto na hrob (miesto na urnu) na svoje náklady udržiavať a po jeho smrti táto povinnosť prechádza na osoby jemu blízke, na ktoré prejde právo na užívanie miesta hrobu (miesta na urnu). Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚ ML-107/2020 Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2021. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-103/2020 1. Účastníci dohody sa v súlade s článkom VI. bod 2 dohody dohodli na zmene znenia dohody, a to v nasledovnom rozsahu: V článku IV sa bod 2. ruší a nahrádza novým znením bodu: 2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.05.2019 do 31.12.2020 pre najviac 5 UoZ, pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne. Miesto výkonu aktivačnej činnosti: katastrálne územie obce Muránska Lehota Druh aktivačnej činnosti: A – menšie obecné služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-100/2020 1. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi (ďalej len „občan“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle čl. II. tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-94/2020 Na základe tejto dohody sa obec Muránska Lehota zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2020/2021 je počet týchto žiakov: 1 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
100 €
OcÚML-91/2020 Produkt: Výhoda so zľavou vo výške 3% z Cenníka elektriny pre malé podniky podľa dohodnutej sadzby. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
OcÚML-81/2020 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 59 Odb.: Jaroslava Vašutová
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚML-80/2020 2.1. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa. 2.2. Miesto plnenia: Muránska Lehota 2.3. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v Zmluve. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: OLESTA spol. s r.o.
15004.94 €
OcÚML-72/2020 1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru na stavbe: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Muránska Lehota“ 2. Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať stavebný dozor, je určená na základe stavebných úprav, vydaným príslušným stavebným úradom a výkazom-výmer vydaným projektom. 3. Mandant sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne mandatárovi dojednané spolupôsobenie. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Bartošík
1 €
OcÚML-71/2020 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2020 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov vo výške a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu, a to výlučne v rozsahu jeho oprávnených výdavkov vymedzených v tejto Zmluve: Názov projektu:Zveľadenie obce, Oprávnené výdavky: zámková dlažba, lavičky, stôl Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000 €
OcÚML-57-003/2020 V zmysle tejto dohody dlžník v y h l a s u j e, ž e o d o v z d a l veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú v (platobné miesto) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
88615.4 €
OcÚML-57-002/2020 1.1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa uvedených v Článku II. tejto zmluvy. 1.2. Záložca je výhradným veriteľom súčasnej a budúcej pohľadávky z účtu číslo SK86 3000 0000 0000 0029 5443 (ďalej len „účet“), ktorého je majiteľom a ktorý je vedený u záložného veriteľa a poddlžníka v jednej osobe v zmysle Zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa 04.07.2018 v znení prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“). Predmetom záložného práva podľa tejto zmluvy je akákoľvek súčasná a budúca pohľadávka záložcu vyplývajúca zo Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „založená pohľadávka“). Záložné právo sa vzťahuje aj na úroky a ostatné príslušenstvo založenej pohľadávky. V prospech tohto účtu poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30 794 323 nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130059 zo dňa 05.10.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.12.2019 na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektu záložcu s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota“ do výšky 88 615,40 Eur. (ďalej len „projekt“) 1.3. Záložca dáva touto zmluvou do zálohu svoju pohľadávku voči poddlžníkovi, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v Článku II. tejto zmluvy a zriaďuje týmto záložné právo v prospech záložného veriteľa. Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma. 1.4. Záložca vyhlasuje, že na založenej pohľadávke neviaznu záložné práva iných záložných veriteľov a nevzťahujú sa na ňu ani iné práva tretích osôb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
88615.4 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť