facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 420)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML-114/2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: NOWAS s.r.o.
OcÚ-100-001/2021 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
355.62 €
5190056827 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚML-101/2021 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
312.37 €
OcÚML-99/2021 Na základe tejto dohody sa obec Muránska Lehota zaväzuje mestu Revúca uhradiť dotáciu na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v RA Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
200 €
OcÚML-98/2021 záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-93/2021 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-82/2021 Balík Biznis linka M Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
OcÚML-69/2021 zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Muránska Lehota
OcÚML-66/2021 Úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomných vzťahov zmluvných strán, pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok zamestnancov, sociálnej oblasti a sociálneho fondu. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚML- 61/2021 Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.
375/2021/ODDDO Poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2021 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov Názov projektu:Zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí a mládeže, Oprávnené výdavky: nákup veslárskeho trenažera a fitness trampolíny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1440 €
OcÚ-51/2021 predaj parcely registra "C" 424/7 zastavané plochy Odb.: Miroslava Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
369 €
OcÚML-3-005/2021 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-26/2021 predaj parcely registra "C" 424/14 zastavané plochy Odb.: PaedDr. Pavol Bernáth
Dod.: Obec Muránska Lehota
159 €
OcÚML-25-002/2021 Poskytovanie služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-25-001/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚ-25/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-23/2021 Spracovanie podkladov a príprava Žiadosti o platbu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
600 €
OcÚML-12/2021 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť