facebook

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 413)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML-82/2021 Balík Biznis linka M Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
OcÚML-69/2021 zabezpečenie domáceho využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to využitím metódy kompostovania Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Muránska Lehota
OcÚML-66/2021 Úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomných vzťahov zmluvných strán, pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok zamestnancov, sociálnej oblasti a sociálneho fondu. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku
0 €
OcÚML- 61/2021 Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.
375/2021/ODDDO Poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2021 z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení neskorších dodatkov Názov projektu:Zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí a mládeže, Oprávnené výdavky: nákup veslárskeho trenažera a fitness trampolíny Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1440 €
OcÚ-51/2021 predaj parcely registra "C" 424/7 zastavané plochy Odb.: Miroslava Senková
Dod.: Obec Muránska Lehota
369 €
OcÚML-3-005/2021 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-26/2021 predaj parcely registra "C" 424/14 zastavané plochy Odb.: PaedDr. Pavol Bernáth
Dod.: Obec Muránska Lehota
159 €
OcÚML-25-002/2021 Poskytovanie služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-25-001/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚ-25/2021 Poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
OcÚML-23/2021 Spracovanie podkladov a príprava Žiadosti o platbu Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
600 €
OcÚML-12/2021 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
0 €
OcÚML-4/2021 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 158, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357 Odb.: Eva Dachová
Dod.: Obec Muránska Lehota
10 €
OcÚML-31-020/2020 Výpožička: Sim karta - 1 ks, Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 - 1 ks Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-117/2020 Predmetom dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktiačnej činností a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-112/2020 Úrazové poistenie úchadzačov o zamestanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
36 €
OcÚML-111/2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
1035.72 €
OcÚML-109/2020 1. Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Muránska Lehota č. 237, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obce Muránska Lehota ako parcela č. C-KN 357. 2. Presné označenie miesta na hrob (miesta na urnu) na pohrebisku zabezpečí správca pohrebiska pomocou knihy „Evidencia pohrebných miest“, v ktorej okrem osobných údajov občana sa uvedie aj doba na akú sa miesto na hrob (miesto na urnu) prepožičiava. 3. Občanovi na základe tejto zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na hrob (miesta na urnu) a po jeho smrti prechádza na osoby jemu blízke. 4. Občan sa zaväzuje prepožičané miesto na hrob (miesto na urnu) na svoje náklady udržiavať a po jeho smrti táto povinnosť prechádza na osoby jemu blízke, na ktoré prejde právo na užívanie miesta hrobu (miesta na urnu). Odb.: Štefan Verkin
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
OcÚ ML-107/2020 Úprava cien za poskytnuté služby od 01.01.2021. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka  - 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Muránska Lehota
Počasie Muránska Lehota - Svieti.com

Iné

Anketa

Páči sa Vám nová webstránka?

Návštevnosť