Komisie

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote zriadilo na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022 tieto stále komisie:

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Muránska Lehota
- Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Muránska Lehota

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa platných miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Každá komisia má predsedu a podpredsedu komisie. Predsedu a členov komisií volí obecné zastupiteľstvo.