Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 470)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
309070DMY3 je úprava zmluvných podmienok,práv, povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
23 265.38 €
tz2024-05-10mm3 poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
tz2024-05-10mm2 poskytnúť najnovšiu verziu IR ÚPVS Registratúra, udeliť súhlas na použitie, implementovať ho, poskytnúť služby technickej a programovej systémovej podpory, nainštalovať IR ÚPVS registratúra Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
361.20 €
tz2024-05-10mm1 poskytovať najnovšie aktualizácie, služby systémovej podpory, udeliť práva na použitie na nadobudnuté programy, aktualizačné programy a aktualizované programy - obyv.,dane,odpady,registrat. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
418.80 €
OcÚML - 45/2024 Palivové drevo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján švonavec.
300 €
5190065016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
24/30/054/27 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
169.56 €
OcÚML - 136/2023 upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia oddelene zbieraných zložiek KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-135/2023 Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
3 828.06 €
OcÚML-111/2023 dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
60 €
Generované portálom Uradne.sk