Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 463)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML - 136/2023 upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia oddelene zbieraných zložiek KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-135/2023 Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
3 828.06 €
OcÚML-111/2023 dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
60 €
6/2023 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
540 €
OcÚML-114/2023 Zhotovenie drevenej sochy valacha s ovcou Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Andrea Marčáková
870 €
23/30/010/35 je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
5190063296 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
23/30/054/1150 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
102.66 €
OcÚML- 99/2023 Palivové drevo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ladislav Marčák
420 €
2023/7 Drevená socha valacha s ovcou Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
800 €
1101/2023/ODDDO Poskytnúť Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok na rok 2023. Názov projektu: 570. výročie prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1 000 €
OcÚML-68/2023 Palivové drevo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján švonavec.
250 €
OcÚML-58-001/2023 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený právnym základom. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Profant
0 €
"23/30/054/148" V čl. III Práva a povinností obce, Obec sa zaväzuje, sa mení bod č.8 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcúML-23/2022 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu, a to Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.01 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-58/2023 poskytovať klientovi konzultačné a poradenské služby pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Profant
11 €
5190059944 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚML- 53/2023 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Vladimír Laboš
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
23/30/054/148 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
102.66 €
OcÚML- 27-002/2023 Zmena ceny za užívanie nebytového priestoru Odb.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
Dod.: Obec Muránska Lehota
120 €
Generované portálom Uradne.sk