Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 452)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚML-68/2023 Palivové drevo Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ján švonavec.
250 €
OcÚML-58-001/2023 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený právnym základom. Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Profant
0 €
"23/30/054/148" V čl. III Práva a povinností obce, Obec sa zaväzuje, sa mení bod č.8 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcúML-23/2022 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu, a to Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.01 Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
OcÚML-58/2023 poskytovať klientovi konzultačné a poradenské služby pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Ing. Ján Profant
11 €
5190059944 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚML- 53/2023 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Vladimír Laboš
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
23/30/054/148 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
102.66 €
OcÚML- 27-002/2023 Zmena ceny za užívanie nebytového priestoru Odb.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
Dod.: Obec Muránska Lehota
120 €
OcÚML-129/2022 Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Mesto Revúca
30 €
22K432001 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
5190057596 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
OcÚML-38-001/2022 upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia oddelene zbieraných zložiek KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
OcÚML-19-002/2022. Predmetom tejto zmluvy je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
3 500.28 €
22/30/054/627 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa, podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
316.35 €
22/30/054/579 Prax pre mladých Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
OcÚML-113/2022 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Odb.: Ján Hadžega
Dod.: Obec Muránska Lehota
15 €
22/30/012/15 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
22/30/010/15 je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
MC14092022 Zhotovenie webovej stránky, poskytovanie služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien Odb.: Obec Muránska Lehota
Dod.: webex.digital samospráva, s.r.o.
2 320 €
Generované portálom Uradne.sk