Fitnesscentrum

Naše Slovensko je malá, no rozmanitá krajina. Každá slovenská obec je jedinečná svojimi obyvateľmi a ich životom, ktorý ich vystihuje a napĺňa. Reč, zvyky a tradície, kultúrne a spoločenské dianie v obci, i zachovávanie kultúrnych a historických pamiatok tvoria ľudovú kultúru, ktorá je hrdosťou pre obyvateľov a zaujímavosťou pre návštevníkov obce a turistov.

V týchto článkoch si môžete prečítať o živote a kultúre v našej obci Muránska Lehota.

 01.06.2015

Už od prvých dní uvedenia posilňovne do prevádzky naši občania tieto priestory radi navštevujú a trávia tu chvíle svojho voľného času, ktorý doteraz popri domácich povinnostiach trávili pred obrazovkami televízorov, počítačov, či iných výdobytkoch modernej doby. Veríme, že touto formou fyzickej aktivity si zlepšuje mládež a dospievajúce deti z obce svoj zdravotný stav a telesnú zdatnosť, nevyhnutnú pre dlhodobý a plnohodnotný život. Fyzická sila nadobudnutá v tomto období im v živote zabezpečí kvalitné pracovné schopnosti a zručnosti, ktoré od svojich zamestnancov očakáva nejeden zamestnávateľ, a narastá tak aj pravdepodobnosť lepšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu. Školopovinným deťom a mládeži v období puberty pomáha záťažová fyzická aktivita vykonávaná na posilňovacích strojoch vysporiadať sa so stresom, či inou psychickou záťažou, ktorej sa v dnešnom svete vystavujú. A preto vidíme ako výhodu v zriadení posilňovne aj rozvoj psychického stavu a duševnej pohody detí a mládeže. Keďže častokrát posilňovňu navštevujú práve skupinovo, stali sa tak tieto priestory miestom spoločenským, kde si pri cvičení vzájomne pomáhajú, spolupracujú a rešpektujú sa a teda sa rozvíjajú nielen ako jednotlivci, ale aj ako členovia určitej spoločnosti. Posilňovňa sa stala miestom v obci, kde majú dospievajúce deti a mládež možnosť stretnúť sa s rovesníkmi, udržiavať dobré medziľudské vzťahy a rozvíjať sa tak fyzicky ako aj duševne.

Všetky fotky z fitnesscentra si môžete pozrieť vo fotogalérii tu.


Aktivity obce a občanov